Struktur Desa

Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Samberan Kecamatan Kanor

Kabupaten Bojonegoro

 

Kepala Desa                      Arif Rokhman

Sekretaris Desa.               Nurul Hidayati

Kaur. Umum.                    Nursam

Kaur. Kesra.                      HM Ilyas

Kaur. Pemerintahan.      Nehru

Kaur. Pembangunan.      Al Impron

Kasun Jumoetan.              Jaenuri

Tata Usaha.                        Nur Hidayat

M.Ainul Yaqin