Struktur Desa

Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Samberan Kecamatan Kanor

Kabupaten Bojonegoro

 

Kepala Desa                             Arif Rokhman

Plt. Sekretaris Desa.               Fika Ana Ristin

Kaur. Umum.                           Nursam

Kaur. Kesra.                             HM Ilyas

Kaur. Pemerintahan.             Al Impron (Plt)

Kaur. Pembangunan.             Al Impron

Kasun Samebran                    Mahmudi

Kasun Jumoetan.                    Jaenuri

Kasun Jumo Kulon                 Fika Ana Ristin

Tata Usaha.                               Nur Hidayat

                                                    M.Ainul Yaqin